Babiččin ovocný čaj

Pravidla nákupu

A) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém babicka.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

B) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostředníctvím internetového obchodu babicka.eu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem (bod C) a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu babicka.eu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C) Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem.

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí.

Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží reklamujte přímo u prodejce a to neodkladně po zjištění závady dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@babicka.eu, urychlíte tak průběh reklamace.
 3. Výměna nebo vrácení zboží reklamovaného v případě kvality, je možné pouze v případě vrácení v původním obalu.

D) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14-ti dnů od převzetí plnění
 2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. Na dodávku zboží upravovaného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 5. Na dodávku novin, periodik a časopisů
 6. Spočívajících ve hře nebo loterii

E) Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodábající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy

F) Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 3 měsíců od doručení, viz. Obchodní podmínky
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

G) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu babicka.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.   

 

_____________________________________________________________________________________

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jasně a otevřeně sdělujeme, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

1. Ochrana osobních údajů

je pro nás prioritní ve všem, co děláme. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, obrátíte se na nás nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží.

Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Záznam o zpracování - Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

• Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)

• Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace

• Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv

• Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží

• Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách

• Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter)

• Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku

• Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží

• Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet

• Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby

 

• Zabránit zneužití našich služeb Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

• u nákupu s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,

• u hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let,

• u zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuze, kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku,

• nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

2. Budeme vás chránit

Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

3. Rozhodnete se

Kolik s námi sdílíte Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies. Udělený souhlas lze odvolat zasláním e-mailu na director@babicka.eu s žádostí, Vaše osobní údaje, které nejsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti, budou poté z databáze naší společnosti vymazány.

Můžete nás kontaktovat i na adrese: Sečská 816, Chrudim 537 01

4. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

5. Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

6. Neexistuje soukromí bez zabezpečení

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, můžeme Vám nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. Mnohokrát děkujeme za Vaši důvěru a obnovení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů na našem eshopu www: http://babicka.eu/

 

Ceníme si Vašeho zájmu a věříme, že budete s našimi službami spokojeni. V případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonu nebo emailu: director@babicka.eu Budeme rádi, když Vaše další kroky v budoucnu povedou opět k naší rodinné firmě. Přejeme Krásný den .


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky