Babiččin ovocný čaj

Pravidla nákupu

A) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém babicka.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

B) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostředníctvím internetového obchodu babicka.eu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem (bod C) a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu babicka.eu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C) Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem.

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí.

Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží reklamujte přímo u prodejce a to neodkladně po zjištění závady dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@babicka.eu, urychlíte tak průběh reklamace.
 3. Výměna nebo vrácení zboží reklamovaného v případě kvality, je možné pouze v případě vrácení v původním obalu.

D) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14-ti dnů od převzetí plnění
 2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. Na dodávku zboží upravovaného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 5. Na dodávku novin, periodik a časopisů
 6. Spočívajících ve hře nebo loterii

E) Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodábající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy

F) Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 3 měsíců od doručení, viz. Obchodní podmínky
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

G) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu babicka.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Naše ocenění

Certifkát Babiččin čaj Certifkát Babiččin čaj